ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van Combat Brothers en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Combat Brothers (hierna te noemen “de deelnemer”).
 • Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

ARTIKEL 2: AANMELDING

 • Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het sportcentrum.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 • Een lidmaatschap bij Combat Brothers zal altijd op de opgegeven startdatum ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 • Indien Combat Brothers door bijzondere externe omstandigheden waar we geen invloed op hebben genoodzaakt is de lessen gedurende langere tijd te annuleren dan zijn we niet verplicht de contributie over deze niet genoten lessen te verrekenen. Hierbij geldt een maximum van 30 dagen dat er geen lessen gegeven kunnen worden.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 30 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van zes weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 • Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot Combat Brothers worden geweigerd. Combat Brothers is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • Combat Brothers behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

ARTIKEL 4: TRAININGSTIJDEN

 • Combat Brothers behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 • Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Combat Brothers , vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 • Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Combat Brothers gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

ARTIKEL 5: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 • De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk via e-mail op te zeggen bij Combat Brothers.
 • Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 • De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 • Een opzegtermijn van één kalendermaand betekent het contract eindigt op de laatste dag van de volgende maand.
 • Combat Brothers behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

ARTIKEL 6: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Combat Brothers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Combat Brothers, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Combat Brothers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Tevens zal de deelnemer Combat Brothers vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

ARTIKEL 7: HUISREGELS

 • De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Combat Brothers -vestiging en hiernaar te handelen.
 • De algemene voorwaarden en de huisregels van Combat Brothers-vestiging staan op de website van Combat Brothers.

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS

 • Combat Brothers verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Combat Brothers kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Combat Brothers door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 • De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Combat Brothers zijn opgenomen. Combat Brothers en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 • De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

ARTIKEL 9: RECHTSTOEPASSING

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Combat Brothers aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Combat Brothers, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Combat Brothers-vestiging is gevestigd.
 • Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Combat Brothers te accepteren.